Polityka prywatności GASPOLU

GASPOL SA szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności. Poniżej opisujemy sposób, w jaki gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o użytkownikach portalu oraz dbamy o ochronę ich danych osobowych.

Gromadzenie i przetwarzanie danych przez GASPOL SA

1. Administratorem danych osobowych jest firma GASPOL SA z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 80. Niniejsza polityka odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest firma GASPOL SA.

2. Wszyscy użytkownicy korzystający z serwisów GASPOL SA pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej.

3. Informacje, które serwis otrzymuje o odwiedzających stronę, wynikają z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie, tzn. informacji zawartych w logach systemowych, np. adresu IP, i są wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami.

4. Adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Tego typu informacje są całkowicie bezpieczne dla użytkownika i gwarantują mu całkowitą anonimowość.

Co to są cookies?

Pliki cookies (ciasteczka) stanowią dane informatyczne, które są pobierane automatycznie po wejściu na serwisy firmy GASPOL. Pliki cookies to w większości pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu.

Rodzaje plików cookies

W ramach witryn GASPOLU stosujemy dwa typy plików cookies w zależności od czasu ich przechowywania:

  • Session cookies – czyli pliki tymczasowe przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej. W momencie zamknięcia przeglądarki cookies są kasowane.
  • Persistent cookies (pliki trwałe) – są przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas określony w parametrach plików cookies.

Wykorzystanie plików cookies

GASPOL SA przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami, w tym Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane użytkowników są wykorzystywane w celach: prowadzenia pomiaru i ulepszania treści oraz usług, informowania o treściach i usługach GASPOLU SA, a także prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych pod warunkiem wyrażenia przez użytkownika zgody na tego typu działania.

GASPOL SA nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, z wyjątkiem sytuacji, w której dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika lub na żądanie organów do tego uprawnionych. GASPOL SA może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby wejść na stronę WWW, jednak dane te nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

System informatyczny, z którego korzysta GASPOL SA, automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta użytkownik, łącząc się z witryną.

Witryny GASPOLU wykorzystują technologię cookies w celu umożliwienia rozpoznania użytkownika i dostosowania witryny do jego potrzeb.

W przypadku urządzeń mobilnych, podobnie jak w urządzeniach stacjonarnych, zastosowany został mechanizm zapisywania plików cookies, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym użytkownikiem.

Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików cookies. W przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z witryny GASPOLU nie możemy zagwarantować jej poprawnego działania.

Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania plikami cookies spowoduje, że będą one automatycznie umieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika.

Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkowników, za pomocą tych plików nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.

Zaznaczenie funkcji „Wyloguj się”

Jeśli w strefie logowania w serwisach GASPOLU użytkownik nie zaznaczy opcji „Wyloguj się”, spowoduje to przesłanie na jego urządzenie pliku cookie, którego zadaniem jest zapamiętanie użytkownika. Dzięki uruchomieniu tej funkcji użytkownik nie musi logować się po raz kolejny do tego urządzenia po zamknięciu sesji przeglądarki. Ponowne uruchomienie przeglądarki spowoduje, że użytkownik zostanie rozpoznany jako osoba zalogowana.

Jeżeli użytkownik korzysta z urządzeń, do których dostęp mają inni użytkownicy, zaleca się każdorazowe wylogowanie z usługi.

Usuwanie aplikacji z urządzeń mobilnych

Użytkownik aplikacji mobilnej GASPOLU może w każdym momencie zrezygnować z jej używania i dokonać deinstalacji. Instalacja i deinstalacja aplikacji, której właścicielem jest GASPOL SA, jest dokonywana w sposób standardowy dla danej wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu końcowym. W celu deinstalacji aplikacji z urządzenia końcowego użytkownik powinien postępować zgodnie z zaleceniami producenta systemu operacyjnego, na którym działa jego urządzenie mobilne.

Odsyłacze do innych stron

Dokument odnosi się jedynie do serwisów, których administratorem jest GASPOL SA.

Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane

Informacje przekazywane przez użytkowników serwisów GASPOLU są przetwarzane i przechowywane z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. GASPOL SA zabezpiecza dane użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Jednocześnie prosi o nieudostępnianie przez użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim oraz stosowanie opcji „Wyloguj się” po zakończeniu korzystania z usług oferowanych przez serwisy GASPOL SA.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie niektórych danych jest niezbędne do skorzystania z wybranych usług. Regulaminy szczegółowe mogą wskazywać inne dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu skorzystania z określonej nimi usługi. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez GASPOL SA wyłącznie do kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych GASPOL SA. Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może zwrócić się bezpośrednio do administratora portalu z prośbą o umożliwienie dostępu do nich, ich poprawienie lub usunięcie, przesyłając wiadomość na adres: infolinia@gaspol.pl.

Administrator danych nie przekazuje, nie sprzedaje i w żaden inny sposób nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych użytkowników portalu. Ze względów technicznych może powierzyć, w myśl art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.

Kontakt

Pytania i uwagi odnośnie do polityki prywatności oraz jej przestrzegania prosimy kierować pisemnie na adres GASPOL SA, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa.